Orrnäsets
Båtklubb

Anno 1958

Miljö- och avfallshantering

Syfteasd

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom OBK. Den fastställs av OBKs styrelse i samråd med miljöombudet samt kontinuerligt följs upp och revideras i takt med att ny kunskap framkommer. OBKs miljöarbete står under uppsikt och inspekteras regelbundet av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, vars påpekanden leder till miljöarbetets förbättringar och revideringar.

Målasd

OBK ska, utifrån rimliga förutsättningar, verka för en god miljö i all sin verksamhet. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning (http://www.batunionen.com/modules/miljoparm) att utveckla ett båtliv i balans mellan människa och natur samt, så långt som möjligt, följer Havs- och Vattenmyndighetens tips för ett miljövänligt båtliv (https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/fritidsbatar).

Ansvarigasd

Den ansvarige för OBKs miljöarbete är vice hamnkapten.

Allmänna regler sad

Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och vid bryggplatsen samt i övrigt inom hamnområdet.

Observera! Avfallskärlet är endast avsett för hushållsavfall.

Avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i därför avsedd avfallsbehållare vid närmaste återvinningsstation (se nedan).

Specifika regler asd

Att förhindra påväxning asd

I första hand bör båtbotten vara omålad och båten tas då upp på slipen under säsongen och rengörs mekanskt från eventuella havstulpaner och annan påväxning.

Det kan finnas många skäl till att detta alternativ inte kan tillämpas, t.ex. för stor båt. Det återstår då att bottenmåla båten för att förhindra påväxning. I detta fall bör s.k. hårda färger användas, dvs. färger som ger en hård yta och som inte ”blöder”. Exempel på hårda färger är International Cruiser 1, Hempel Mille Light Cop och LeFant Nauticat. Således ska inte självpolerande färger användas, d.v.s. mjuka färger som ger en kritande yta.

Vid skrapning, slipning och rengöring av båtbotten, ska detta göras på sådant sätt så att resterna kan tas om hand som miljöfarligt avfall.

Vid behov kommer OBK utföra provtagning av spolvattnet efter bottentvätt för att kunna bevisa att klubben klarar riktlinjerna för bottentvättning av fritidsbåtar.

Batterier asd

Lämnas på din miljöstation. Går även att lämna på inköpsställen.

Oljor asd

Lämnas på din miljöstation. Går även att lämna på bensinstationer.

Glykol asd

Lämnas på din miljöstation. Töm motorn genom avtappningskranen eller samla i en hink bakom avgasröret. Häll inte ut på marken eller i vattnet!

Färgrester, lösningsmedel och bensin asd

Lämnas på din miljöstation. Bensin kan även lämnas på bensinstationer. Färgbrukar med färgrester får EJ slängas i avfallskärlet!

Färgburkar asd

Tomma färgburkar eller burkar med färgrester lämnas på din miljöstation. Färgburkar med färgrester kan även lämnas i färgaffärer.

Hushållssopor asd

Hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens avfallskärl eller tas med från hamnområdet.

Toalett asd

Tömning av toalettavfall får inte ske direkt i vattnet. Använd sugtömning vid de mottagningsstationer som finns (se nedan).

Grovavfall asd

Lämnas på din miljöstation.

Glas och metall asd

Lämnas på din miljöstation.

Elektronik och elektriska apparater asd

Lämnas på din miljöstation.

Avfallsanläggningar asd

Miljöstation asd

På kretsloppscentralen i Petterboda industriområde kan det mesta avfall lämnas. Man måste dock ha passerkort för att komma in, vilket kan beställas via Tyresö kommuns web plats – klicka här.

Adress: Strömfallsvägen 73, Tyresö

Sugtömning av toaletter asd

De närmaste tömningsanordningarna finns på följande ställen:

  • Notholmens gästbrygga
  • Nordost om (straxt innanför) Bagarsundet
  • Trinntorp
  • Dalarö (Hotellbryggan)
  • Tömningsstationer för hela Sverige finns på hittas genom att klicka här.

Om olyckan är framme asd

I händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor på land eller i vattnet försök hindra vidare spridning och skydda stränder och båtar.

OBK har införskaffat en saneringsväska och en säck Absol saneringspulver. Dessa två produkter finns i det olåsta gröna plåtskjulet vid sidan av klubbhuset.

Saneringsväskan ska användas vid smärre utsläpp. I denna finns:

  • 20 st. mindre saneringsdukar för att suga upp oljor, etc.
  • 3 st. länsar för att begränsa spridning av utsläpp i vatten
  • 2 par handskar
  • 2 säckar

Absol är ett saneringspulver, som strös ut över ett utsläpp. När det har verkat en stund, så samlas det ihop. För information om innehåll och säkerhetsåtgärder klicka här.

Använt saneringspulver, dukar, länsar, etc. läggs i en säck och transporteras till miljöstation (se ovan).

Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige (vice hamnkapten).

Vid större olycka, larma Brandkåren genom att ringa 112.